• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8162 SAR PPTC 2017-05-18 หนังสือราชการภายนอก ส่งไฟล์ SAR 4.1 วช.แพร่ ด่วนที่สุด
7943 ศธ 0601/11812 2016-12-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ.2560 สอศ. ผอ.สอศ.
7942 ศธ 0604/341 2016-12-23 หนังสือราชการภายนอก แบบรายงานการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักนโยบายและแผนฯ สอศ. ผอ.สอศ.
7941 322/2559 2016-12-23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ประจำปีการศึกษา 2559 ฝ่ายแผนฯ วช.แพร่
7940 ศธ 0604/11761 2016-12-23 หนังสือราชการภายนอก ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบ 70 ปี การสถาปณาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย สอศ. ผอ.สอศ.
7939 ศธ 0601/11770 2016-12-23 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานรัฐมนตรี ประกาศเฉลิมพรปรภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สอศ. ผอ.สอศ.
7938 กค 0712.08/ว.6922 2016-12-23 หนังสือราชการภายนอก การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ของหน่วยงาน สำนักงานสรรพกรพื้นที่แพร่ ผอ.วช.แพร่
7937 ศธ 0602/373 2016-12-23 หนังสือราชการภายนอก แจ้งสถานศึกษาที่จัดตั้งศูนย์อาขีวอาสาส่งครู นร.นศ. เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการศูนย์อาชีวอาสา สำนักความร่วมมือ สอศ. ผอ.สอศ.
7936 ศธ 0602/374 2016-12-23 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 สำนักความร่วมมือ สอศ. ผอ.สอศ.ฯ
7935 ศธ 0602/376 2016-12-23 หนังสือราชการภายนอก การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 สำนักความร่วมมือ สอศ. ผอ.สอศ.
7934 พร 0018.1/ว.4952 2016-12-23 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จ.แพร่ ปีงบ60 ศาลากลางจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ
7933 ศธ 0629.4/ว.1429 2016-12-23 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกำหนดการเข้าร่วมการจัดอบรมวิชาชีพหลักสูตร 108 อาชีพ ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 28 /59 วท.ลำพูน ผอ.สอศ.
7831 2016-11-08 หนังสือราชการภายใน ข้อมูลบุคลากร
7798 2016-11-01 หนังสือราชการภายนอก ข้อมูลนักเรียนงานทะเบียน
7750 ศธ 0603/146 2016-10-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ปีงบ 2560 สำนักติดตามและประเมินผลฯ สอศ. ผอ.
7749 ศธ 0609/259 2016-10-11 หนังสือราชการภายนอก การติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายใน สอศ. ผอ.
7748 พร 72308/ว 1037 2016-10-11 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.เวียงทอง ผอ.
7747 ศธ 0601/7244 2016-10-11 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ สอศ. ผอ.
7746 ศธ 0601/ 7246 2016-10-11 หนังสือราชการภายนอก พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพฯ สอศ. ผอ.
7745 ศธ 0601/7118 2016-10-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ ดอกแก้วกัลยาฯ สอศ. ผอ.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ