• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1630 อัพเดท งานบุคลากร 2013-06-20 หนังสือราชการภายใน รายชื่อบุคลากร ด่วนที่สุด
1629 อัพเดท งานทวิภาคี 2013-06-20 รายงานการประชุม การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
DVT (Dual Vocational Training)
ด่วน
1627 อัพเดท งานบุคลากร 2013-06-20 รายงานการประชุม กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ด่วน
1626 อัพเดท งานบุคลากร 2013-06-20 รายงานการประชุม กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ด่วน
1424 อัพเดท งานบุคลากร 2013-06-05 หนังสือราชการภายใน รายชื่อผู้บริหาร ข้าราชการ ครูและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา 2556 ด่วนมาก
585 007/2556 2013-01-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2555
552 001/2556 2013-01-03 คำสั่ง แต่งตั้งคณะการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2555
551 345 2012-12-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและประดับแะบสามสี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2555
549 2012-12-24 หนังสือราชการภายนอก
548 334 2012-12-20 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่เวรรักษาการณ์ของครูเวรชาย ครูเวร สตรี เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
547 335/2555 2012-12-20 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนอาชีวะบริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2556
546 332/2555 2012-12-20 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารข้อมูลสถานศ฿กษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ คณะครู เจ้าหน้าที่
510 270/2555 2012-11-09 คำสั่ง คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ที่ 270/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับวิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ คณะครู เจ้าหน้าที่
493 1854 2012-11-06 บันทึกข้อความ การจัดครูอาจารย์สอนแทน -แผนกไฟฟ้า ผอ.วช แพร่
491 ศธ 0605/583 2012-11-06 หนังสือราชการภายนอก การชลอดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ (English for Occupationmal) สสอ. ผอ.วช แพร่
490 ศธ 0629.4/1314 2012-11-06 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดเตรียมรับการประเมินสมาชิกดีเด่น วท ลำพูน ผอ.วช แพร่
489 ศธ 0603/139 2012-11-06 หนังสือราชการภายนอก การมอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สตอ. ผอ.วช แพร่
488 ศธ0620.01/อศจ052 2012-11-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ วท เชียงใหม่ ผอ. วช แพร่
486 ศธ 0614/7230 2012-11-06 หนังสือราชการภายนอก แจ้งประกาศกฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการของสถาบันอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 สอศ ผอ.วช แพร่
485 ศธ 0612/7214 2012-11-02 หนังสือราชการภายนอก รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สอศ ผอ.วช แพร่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ