• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
484 ศธ0606/7224 2012-11-02 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการดำเนินจัดสรรเงินอุดหนุนระยะที่ 1 โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษายากจน ประจำปีงบประมาณ 2555 สอศ ผอ.วช แพร่
483 พร 72101/ว835 2012-11-02 หนังสือราชการภายนอก สำรวจโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 อบต ร่องกาศ ผอ.วช แพร่
482 ศธ 0602/685 2012-11-02 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกำหนดการเดินทางวิทยากรโครงการความร่วมมือกับ บริษัท โอซีซี จำกัด สำนักความร่วมมือ ผอ.วช แพร่
481 ศธ อศจ 0630.7/ว.172 2012-11-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม อศจ แพร่ ผอ.วช แพร่
480 1835 2012-11-02 บันทึกข้อความ การจัดครูอาจารย์สอนแทน ครูวิเศษ ผอ.วช แพร่
479 1836/2555 2012-11-02 บันทึกข้อความ เสนอร่างแผนงบประมาณ 2556 ครูเรวัธ ผอ.วช แพร่
478 ศธ 0670.14/739 2012-11-02 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกติกาการประกวด R-Sttle Dancing วช สมุทร ปราการ ผอ.วช แพร่
477 ชธ พร 13/2555 2012-11-02 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี 2555 ชมรมธนาคารจังหวัดแพร่ ผอ.วช แพร่
476 ศธ 0632.2 (อศจ) 0332 2012-11-02 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งเอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ วอศ.นครสวรรค์ ผอ.วช แพร่
475 ศธ 0620.14/806 2012-11-02 หนังสือราชการภายนอก การประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น องคืการวิชาชีพ ระดับภาค (แก้ไข) วท สารภี ผอ.วช แพร่
474 ศธ อศจ 0630.7/ว174 2012-11-02 หนังสือราชการภายนอก รับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด อศจ แพร่ ผอ.วช แพร่
473 186/2555 2012-11-02 บันทึกข้อความ รายงานการเดินทางไปราชการ และวันลา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
472 1827/2555 2012-11-02 บันทึกข้อความ ขออนุญาตประกาศแจ้งแะประสานผู้ปรกครอง ครูวินัย/ครูปิยวดี ผอ.วช แพร่
471 ศธ 0606/7188 2012-11-02 หนังสือราชการภายนอก ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สอศ แพร่ ผอ.วช แพร่
470 283/2555 2012-11-01 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฝผ. ผอ.วช แพร่
469 1820/2555 2012-11-01 บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ครูผู้สอนสำรวจนักเรียน นักศึกษา ขาดเรียน ครูพรศรี ผอ.วช แพร่
468 235/2555 2012-10-31 คำสั่ง แต่งตั้งครูเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
467 283/2555 2012-10-31 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฝผ. ผอ.วช แพร่
466 282-2555 2012-10-31 คำสั่ง แต่งตั้งวคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ฝผ ผอ.วช แพร่
465 1819 2012-10-31 บันทึกข้อความ ฝผ ผอ.วช แพร่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ