• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
414 246/2555 2012-10-16 คำสั่ง คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแผนพัฒนา 5 แผน "คนดีและมีความสุข" รองรับการประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท)
413 ศธ0564.02/30128 2012-10-15 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
412 1676/2555 2012-10-15 บันทึกข้อความ การเลือกนายกองค์การวิชาชีพ
411 ศธ อศจ 0630.7/ว159 2012-10-10 หนังสือราชการภายนอก การเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม อศจ แพร่ ผอ.วช แพร่
410 ศธ 0612/6526 2012-10-10 หนังสือราชการภายนอก การส่งข้อมูลผลการเรียนการเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) ของนักเรียนในระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2555 (5 ภาคเรียน) สอศ ผอ.วช แพร่
409 2012-10-10 หนังสือราชการภายนอก แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 3 สำนักความร่วมมือ ผอ.วชแพร่
408 ศธ0601/6583 2012-10-10 หนังสือราชการภายนอก ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการช่วยปฏิบัติราชการ สอศ ผอ.วช แพร่
407 ศธ 0606/6533 2012-10-10 หนังสือราชการภายนอก การสำรวจความต้องการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน สอศ ผอ.วช แพร่
406 กห 0483.15/2077 2012-10-10 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ช่างตัดผม กองพัน ม. พัน12 ผอ.วช แพร่
405 ศธ0606/6666 2012-10-10 หนังสือราชการภายนอก โครงการขยายผลหลักสูตรอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาชีวศึกษาทั่วไป สอศ ผอ.วช แพร่
404 2012-10-04 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจัดตั้งชมรมอื่มบุญภายในอุปถัมภ์ของสมเด็จพุฒาจารย์ สอศ ผอ.วช แพร่
403 พร0004/ว4447 2012-10-04 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมของจังหวัด จังหวัดแพร่ ผอ.วช แพร่
402 2012-10-04 หนังสือราชการภายนอก สรุปการประชุมสถานศึกษา 4 ภูมิภาค สอศ ผอ.วช แพร่
401 พร 0004/ว.4447 2012-10-03 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมของจังหวัด จังหวัดแพร่ ผอ.วช แพร่
400 ศธ 0601/7259 2012-10-02 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายงานวันลาของข้าราชการ สอ ผอ.วช แพร่
399 ศธ0601/6276 2012-10-02 หนังสือราชการภายนอก การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของนายกรมต. สอศ ผอ.วช แพร่
398 1657-1628 2012-10-02 บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ 1657/2555 ลว 2 ตุลาคม 2555 เรืื่่องแจ้งครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัว นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส ภาคเรียนที่ 1/2555
บันทึกข้อความ 1628/2555 ล
ครูวาสนา ครูผู้สอนทุกท่าน
397 1629-1640-1641 2012-10-01 บันทึกข้อความ ขอลาออก ครุกฤษณ์/ทวิทย์/สุวิทย์ ผอ.วช แพร่
396 ศธ 0603/6275 2012-10-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการสำรวจและติดตามความพร้อมของสถานศึกษา สังกัด สอศ. เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมโลก สอศ ผอ.วช แพร่
395 ศธ0607/396 2012-10-01 หนังสือราชการภายนอก กำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 สวพ. ผอ.วช แพร่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ